Theo hướng dẫn tại Công văn 2582/LĐTBXH-VP năm 2021 thì hiện nay có 5 dịch vụ công trên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn) gồm:

– Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

– Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

– Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

– Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Nguồn: Công văn số 2582/LĐTBXH-VP
V/v triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn