Ông Lã Bá Huy

Cố vấn Chiến lược

26+ năm kinh nghiệm ở vai trò Phó TGĐ / Giám đốc Nhân sự  tại các nhà máy FDI / Dịch vụ phái cử lao động

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn