Ông Lã Bá Huy

Cố vấn Chiến lược

Ông Khiếu Hữu Thanh

Tổng giám đốc

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn